Stojimas

  • LAA nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių nepriekaištingos reputacijos juridiniai ir fiziniai asmenys. Jų vykdoma veikla skaidri, tausojanti aplinką, neprieštaraujanti galiojantiems teisės aktams.
  • Pretendentas į LAA narius pateikia LAA administracijai dviejų LAA narių rekomendacijas.
  • Sprendimą dėl naujų narių priėmimo priima LAA valdyba.
  • Narys moka vienkartinį stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį, kurių dydžius ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas
  • LAA narys su LAA administracija sudaro Lietuvos autoverslininkų asociacijos nario finansinių įsipareigojimų įvykdymo sutartį.
  • Dėl detalesnės informacijos prašome Jūsų kreiptis į LAA administraciją.